پشتیبانی شنبه تا چهار شنبه
( 7:30 - 14:30)
منو
مدیران

مدیران Managment

به آموزش هایی اطلاق می گرددکه درراستای تعالی معنوی و حرفه ای مـدیران در زمینـه هـای بهبـود نگـرش و بصـیرت افزایـی و توسعه مهارتهای انسانی، ادراکی و فنی درچارچوب(سامانه وبرنامه آموزش مدیران)طراحی واجـرا مـیگـردد. آموزش های مـدیران به دو بخش 1-تعالی معنوی مدیران،2-تعالی حرفه ای مدیران طبقه بندی می شوند. 

دوره های شغلی

دوره های شغلی shoghli

آموزشهای شغلی به چهار دسته تقسیم میشوند: 1-آموزش های ویـژه کارمنـدان اسـتخدام آزمایشـی2-آمـوز ش هـای ارتقـاء شـغلی3-آموزش های تمدید قرارداد کارمعین4-آموزش های کوتاه مدت خارج ازکشور

فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات ICDL

فرهنگی و عمومی

فرهنگی و عمومی Cultural and public

آموزش های فرهنگی و عمومی به سه دسته زیر تقسیم میشود:1- آموزش های فرهنگی و اجتماعی 2-آموزش های توانمندی های اداری3-آموزش های عمومی فناوری اطالاعات

توجیهی بدو خدمت

توجیهی بدو خدمت tojihi

به آموزشهایی اطلاق میگرددکه با دوهدف 1-آشنا سـاختن کارمنـدان جدیدالاسـتخدام بـااهـداف ووظـایف دسـتگاه اجرایـی محل خدمت آنها، قوانین ومقررات استخدامی،کلیات قانون مـدیریت خـدمات کشـوری، 2-ایجاد تواناییهای
شغلی مورد نیـاز بـرای تصـدی شـغل توسط کارمنـدان جدید الاسـتخدام در بـدو
ورود بـه خـدمت طراحـی و اجـرا مـی گـردد.

تربیت مدرسان

تربیت مدرسان MODARESAN